شروع تفکر اولیه طراحی پروژه
 
 

آغاز خلق یک پروژه در دفتر ، با ارائه کانسپت معماری خواهد بود .

این ایده اولیه در عین توجه به هنر معماری ، می بایستی مطابق با قواعد و قوانین کلیه مراجع و همچنین کلیه مسائل

اجرائی مهندسی باشد .

مرحله دوم تکمیل طرح اولیه و ارائه آن به کازفرما و جلب نظر ایشان می باشد . مسلماً در این مسیر رفت و برگشتهای

زیادی برای تأیید پروژه خواهیم داشت .

در ادامه میبایستی پس از هماهنگی با تیم های دیگر مهندسی ، نقشه ها را به تأیید مراجع مربوطه برسانیم .

پروسه طراحی

خلق یک اثر ماندگار معماری

در بدو شروع پروژه با توجه به اطلاعات اولیه ، موقعیت زمین ، قوانین سازمانهای مربوطه ، خواسته های کارفرما و ایده های معمارانه ، پلان ها در ترکیب با حجم معماری طراحی میگردد .

این بخش پس از طی چندین مرحله رفت و برگشت در تطبیق و طراحی حجم پلان ها به نتیجه ای به نام کانسپت اولیه معماری میرسد .

نهایتاً تولید نقشه های کامل فنی معماری جهت اجرا شروع شده و بطور مستمر و پیوسته برای کارگاه ارسال می گردد.

ما مدعی هستیم که آنچه در طرح های اولیه و راندوهای فاز اول به کارفرما ارائه میکنیم ، آنچنان از لحاظ فنی پرداخت

و تکمیل میشود که حداکثر تطابق را با آنچه در نهایت به اجرا می رسد را خواهند داشت .

آنچه که در اول کار در ذهنمان شکل گرفته ، طی یک فرآیند تیمی در این دفتر و همچنین نظارت بر صحت اجرای آن

در کارگاه ، تبدیل به یک فضای معماری با کیفیت خواهد شد .

مارا در شبکه های احتماعی دنبال کنید
با ما در ارتباط باشید
تلفن تماس: